Make your own free website on Tripod.com

What's in a name?

Friese namen
Home
Waar komt die naam vandaan?
Hoe ziet die naam eruit?
Fryske nammen
De zon, de sterren en de maan
Meer namen
Top 20 van 2005
Wetenswaardigheden
Pippi, Nijntje, Bert & Ernie, Suske & Wiske
Als het beesie maar een naam heeft
Leuke links
Gastenboek

Friese namen

m

Amerins

Doutsen

Elbrich

Fardau

Femke

Haitske

Hieke

Jente

Jeske

Jildou

Mare

Marrit

Marte

Menke

Mette

Nynke

Pytrick

Teatske

j

Diede

Dytmer

Fedde

Hidde

Idwer

Jelle

Jelmer

Jelte

Jente

Jesse

Jippe

Lieuwe

Pyt

Riemer

Rienk

Tidde

Tjerk

Ytsen

Enter supporting content here